นิสิตคว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายแบบเครื่อง แต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560

         นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัล จากการส่งผลงานเข้าร่วมโครงการประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกายแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2560  จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกเพื่อส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย โดยเฉพาะผ้าทอพื้นถิ่น และส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยของนักออกแบบรุ่นใหม่ โดยมีดร.ดนัย เรียบสกุล และอาจารย์ชโรธรณ์  ทิพย์อุปถัมภ์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ซึ่งมีนิสิตได้รับรางวัลดังนี้


1.นายณฐชล ธิกันทา  รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร


2.นายอนุพันธ์ แก้วสุวรรณ รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


3.นายณฐวงศ์ รายเงิน  รางวัลชมเชย  ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


4.นางสาวเกสินี สีชมภู รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


5.นางสาวอรวรรณ ตรีสุทธาชีพ รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


6.นางสาวกฤติกา ยอดเงิน รางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


          โดยคณะกรรมการตัดสินการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายชุดผ้าไทย ผ้าถิ่น เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก



จำนวนผู้อ่าน 2333 คน