โครงการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559


เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการตรวจประเมิน ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559  โดยคะแนนผลการประเมิน 3.66 (เกณฑ์อยู่ในระดับดี)  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำเสนอผลการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุม ARL 213
จำนวนผู้อ่าน 568 คน