คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Universitas Pembangunan Jaya ประเทศอินโดนีเซีย


         เมื่อระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Universitas Pembangunan Jaya ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยต่างชาติ และเพื่อสร้างโครงข่ายด้านการเรียนและการทำผลิตผลงานวิจัย ทั้งนี้ภาควิชาสถาปัตยกรรมของสถาบันทั้ง 2 แห่ง ต้องการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการให้เป็นรูปธรรม จึงมีแผนด้านกิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อทำการบรรยายสาธารณะและการตรวจงานวิทยานิพนธ์ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษารวมทั้งการทำงานวิจัยร่วมกันในระหว่างปีพ.ศ. 2560-2562 การร่วมมือทำกิจกรรมด้านวิชาการร่วมกันดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มพูนองค์ความรู้และความเข้าใจด้านสถาปัตยกรรมและผังเมืองในกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับนิสิตและบุคลากร อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการทำวิจัยระหว่างสถาบัน จึงเป็นการสร้างโครงข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็งให้กับภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร         โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้ง อาจารย์ปรีชา เมฆทิพย์พาชัย หัวหน้าภาควิชาภาควิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์ ต้อนรับทีมคณาจารย์จาก Universitas Pembangunan Jaya ประเทศอินโดนีเซีย พร้อมทั้งหัวหน้าภาคและประธานหลักสูตร ของทั้ง 2 สถาบัน แนะนำภาควิชาและหลักสูตรของคณะ และนำเสนอผลงานวิจัยและความสนใจงานวิจัยของบุคลากรและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน หารือด้านความเป็นไปได้ด้านงานวิจัยด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, การออกแบบสถาปัตยกรรม, เทคโนโลยี และอาคารผังเมือง นอกจากนี้แล้วได้มีการจัดบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกรุงจาการ์ต้า” โดย Ms. Eka Permanasari  โดยมีคณาจารย์ นิสิตชาวไทยและต่างชาติ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวนผู้อ่าน 733 คน