" /> " /> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณาจารย์และนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560

         ขอแสดงความยินกับอาจารย์และนิสิตทีม On the MOVE จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 4 พร้อมได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ในการประกวดนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2560 (Sport Science Innovative Contest 2017)  จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งมีสมาชิกคือ อาจารย์ลินดา  อินทราลักษณ์ และอาจารย์ชวลิต  ดวงอุทา อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ,อาจารย์รัฐภูมิ วรานุสาสน์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์,นายปิยะรัชช์  ธรรมวัฒนกุล และนายสิทธิศักดิ์  ทิโน นิสิตปริญญาโทสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานนวัตกรรมเรื่อง "ชุดอุปกรณ์ออกกำลังกายระบบเสมือนจริงสำหรับผู้พิการวีลแชร์ (VR Exercise Kit for Wheelchair Users)"  และเข้าพิธีรับรางวัลจากคุณดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพลศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ จำนวนผู้อ่าน 750 คน