พิธีไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2560

          เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการไหว้ครูและครอบครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนิสิต เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการปลูกฝังสินิตให้มีความเคารพต่อคณาจารย์ ตลอดจนการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ ทั้งนี้ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนิสิตดีเด่นด้านผลการเรียนในแต่ละชั้นปี ทุกสาขาวิชา และนิสิตดีเด่นด้านกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร  รวมทั้งมีการจัดประกวดพานไหว้ครู ณ อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวนผู้อ่าน 989 คน