โครงการออกแบบโลโก้ Campus Tour 2017 ครั้งที่ 7

         นิสิตภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย การออกแบบโลโก้ หัวข้อ "เครื่องหมายกับความหมาย " พร้อมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในโครงการออกแบบโลโก้ Campus Tour 2017 ครั้งที่ 7 จัดโดยบริษัท ตัดสรรดีมากและ TCDC เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560  ณ ห้อง Slope ชั้น 3 และ ห้อง ARC 304  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวนผู้อ่าน 411 คน