บรรยายพิเศษ และกิจกรรม workshop "การเรียนรู้เทคนิคพิเศษของมังงะ"

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการบรรยายพิเศษ และกิจกรรม workshop "การเรียนรู้เทคนิคพิเศษของมังงะ" โดยวิทยากร กาซูมิ ซากะโมโต เป็นนักวาดการ์ตูนญี่ปุ่น พร้อมทั้งทีมงานจากบริษัทเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ  ซึ่งมีคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรมร่วมรับฟังการบรรยายและร่วมกิจกรรม workshop  ทำให้นิสิตได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเขียนภาพวาดการ์ตูนญี่ปุ่นจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เมื่อวันที่  29 ส.ค.60 ณ ห้อง ARC 316 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวนผู้อ่าน 396 คน