เปิดบ้านคณะสถาปัตย์ฯ ม.นเรศวร "NU Open House 2017"

          เมื่อวันที่  18 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดโครงการ NU Open House 2017  ร่วมกับกองพัฒนากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานนิสิต และจัดกิจกรรม Workshop ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเขตโรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วม Workshop เพื่อเรียนรู้และเข้าใจการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรม Workshop 4 สาขาวิชา ได้แก่ ฐานที่ 1  ตัดและประกอบโมเดลบ้าน (สาขาวิชาสถาปัตยกรรม) ฐานที่ 2 ออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเขียนใส่ดินสอ (สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์) ฐานที่ 3 เรียนรู้การถ่ายภาพ  ณ ห้องสตูดิโอ (สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม) ฐานที่ 4 วาดรูปคนเหมือน (สาขาวิชาทัศนศิลป์) โดยมีคณาจารย์และนิสิตแต่ละสาขาวิชาแนะนำหลักสูตรและการเรียนการสอนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 1,650 คน ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้อ่าน 1226 คน