โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560

        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีนิสิตที่เข้าศึกษาต่อคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีจำนวนทั้งหมด 192 คน โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร การเรียนการสอน และการใช้ชีวิตของนิสิตใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัยให้แก่นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิตรวมทั้งเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ปกครองได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ที่ปรึกษา ณ ห้อง QS2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวรจำนวนผู้อ่าน 677 คน