นิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560

        นางสาวจุฬารัตน์  แพงคำ  นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาออกแบบทัศนศิลป์ เอกประติมากรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” (Silpa Bhirasri Silver Medal Award)  พร้อมได้รับเงินรางวัล 70,000 บาท  จากการเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 จัดโดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

         ผลงานของนางสาวจุฬารัตน์  แพงคำ เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์และเป็นผลงานศิลปนิพนธ์ ของนิสิตสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปีการศึกษา 2559  ซึ่งนิสิตได้นำผลงานศิลปนิพนธ์ ส่งเข้าร่วมประกวดใน​การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560  ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560  โดยมีชื่อผลงาน “ความงามของชีวิตสัตว์เลี้ยง  (The beauty of  Farm animals )”  เทคนิค :  ปั้นหล่อ ด้วยปูนปลาสเตอร์  ( Paris Plaster ) ขนาด : 70x100x100 ซม.  โดยมีผศ.สมหมาย  มาอ่อน และ อาจารย์ฐิติ  สมบูรณ์เอนก เป็นที่ปรึกษาผลงานนิสิตและที่ปรึกษาโครงการในการส่งเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้  และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2560  ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประกาศผลการตัดสิน ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

        โดยผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดใน​การเข้าร่วมประกวดแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2560 จะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการในส่วนกลาง เดือนกันยายน 2560  ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และจัดแสดงนิทรรศการในส่วนภูมิภาค เดือนตุลาคม 2560 ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งจัดแสดงนิทรรศการจังหวัดอื่นๆ อีกด้วยจำนวนผู้อ่าน 2146 คน