โครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปี 2560
         เมื่อวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนาภาควิชาสถาปัตยกรรม ขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับหารจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนปฏิบัติการ และการจัดการเรียนการสอน อันเป็นการส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันทำงานเพื่อพัฒนางานด้านต่างๆ ของภาควิชาสถาปัตยกรรม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต่อไป 
โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 190 คน