โครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนดำเนินงานประจำปี 2560

           เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อประเมินและพัฒนาแผนการดำเนินงาน ประจำ 2560 ขึ้น โดยการจัดโครงการสัมมนาคณะฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการประเมินและจัดทำแผนงาน ภารกิจหลัก 6 ด้าน ของคณะฯ ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านกิจการนิสิต ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และด้านการบริหาร ซึ่งภารกิจทั้ง 6 ด้านนี้จำเป็นต้องมีการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกท่าน เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงานในปีถัดไป ซึ่งแผนที่ได้จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้และเพื่อความก้าวหน้าของคณะฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป จำนวนผู้อ่าน 283 คน