เมื่อวันที่ 2-4 พ.ค.60 คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง ARC 401 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

" /> เมื่อวันที่ 2-4 พ.ค.60 คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง ARC 401 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

" /> คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 2-4 พ.ค.60 คณาจารย์ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตรวจผลงานวิทยานิพนธ์ นิสิตชั้นปีที่ 5  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง ARC 401 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวนผู้อ่าน 245 คน