ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นศาสตร์ที่มีการเรียนการสอน และการประกอบกิจกรรมต่างๆ ที่มีลักษณะเฉพาะ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตตลอดการศึกษาในคณะฯ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตและผู้ปกครองของนิสิตใหม่ ทางคณะฯ จึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพบผู้ปกครองขึ้น เพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ปกครองได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ ต่อไป ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์เฉลิมชับ เงารังษี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมเอสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่นิสิตและผู้ปกครอง


จำนวนผู้อ่าน 99 คน