นิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 “SQUEEZE PROJECT”

         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการศิลปกรรม ครั้งที่ 15 “SQUEEZE PROJECT” จัดแสดงในระหว่างวันที่  19-21พฤษภาคม 2560   ณ  เซ็นทรัลพลาซ่าพิษณุโลก และจัดพิธีเปิดเมื่อวันที่  19 พฤษภาคม 2560 เวลา 18.00 น.  โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี  อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

          โดยนิทรรศการในปีนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวความคิด SQUEEZE เปรียบเสมือนการค้นหาไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์หรือ Creative thinking ที่อยู่ภายในตัวของเรา และนำความคิดนั้นมาต่อยอดให้เกิดเป็นงานออกแบบซึ่งจะได้ผลงานที่ดี มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์ ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตเติบโตเป็นนักออกแบบที่ดีได้ในอนาคต ประกอบด้วยผลงานของนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ จำนวนผลงาน 39 ชิ้น นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ จำนวนผลงาน 6 ชิ้น และศิษย์เก่า   จำนวนผลงาน 10 ชิ้น รวมผลงานทั้งสิ้น 55 ชิ้น    จำนวนผู้อ่าน 500 คน