ปฐมนิเทศนิสิตป.โท-ป.เอก
หลักสูตรศิลปะและการออกแบบมหาบัณฑิต และหลักสูตรศิลปะและการออกแบบดุษฎีบัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2552 นี้ ได้ทำการเปิดการเรียนการสอนเป็นปีแรก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ หัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ พร้อมด้วยอาจารย์ศุภเดช หิมะมาน รองหัวหน้าภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ได้ร่วมพูดคุยกับนิสิตใหม่อย่างเป็นกันเอง


จำนวนผู้อ่าน 94 คน