นิสิตคณะสถาปัตย์ เข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย เข้าร่วมโครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 2
นางสาวชริญญา ซ้อนมณี และนางสาวพิมลมาศ มงคลการ นิสิตสาขาสื่อนวัตกรรม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมโครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 2 ในหัวข้อ “Design for the Village : กราฟิกเพื่อชุมชน จัดโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยนิสิตได้เป็นตัวแทนภาคเหนือเข้ารอบ 10 ทีม สุดท้าย จากทั่วประเทศและเข้ารวมฝึกอบรมและลงพื้นที่ 10 ชุมชน และร่วมแข่งขันสร้างผลงานของแต่ละชุมชน โดยนำความรู้ด้านเรขศิลป์ หรือกราฟิกดีไซน์ ไปใช้ในการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ชุมชนในมิติต่าง ๆ เช่น การออกแบบบรรจุภัณฑ์เ การออกแบบตราสินค้า หรือการออกแบบป้ายแนะนำชุมชน ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการชนช้างกราฟิกปีที่ 2 นิสิตได้รับโล่เกียรติคุณ โดยมีอาจารย์มยุรีย์ สุภังคนาช เป็นที่ปรึกษาโครงการดังกล่าว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีชื่อทีม กระติก เป็นผลงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ “ปลาดูทอดกรอบ”,ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผ้าทอ “โฮงผ้า” ซึ่งเป็นของฝากของชุมชนบ้านไทยพวน และออกแบบมาสคอสตาปลาดูกับหนูข้าวจี่ นอกจากนี้แล้วยังออกแบบกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในรูปแบบแอดเวนเจอร์ ณ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ชอบการท่องเที่ยวแบบแอดเวนเจอร์


จำนวนผู้อ่าน 487 คน