นิสิตคว้ารางวัลชนะเลิศภาพถ่าย หัวข้อ “CREATIVE”
นางสาวจริยา ชูปัญญา นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรม ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อ “CREATIVE” ชื่อภาพ เก้าอี้ที่ต่าง จากการเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม RPST YOURS & BIG CAMERA CAMP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 และได้รับรางวัล กล้องถ่ายภาพ Panasonic มูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ จัดโดย สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ภ.ท) และบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั้น จำกัด (มหาชน) นอกจากนี้ยังมีนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่เข้าร่วมโครงการประกวดในครั้งนี้และได้รับประกาศนียบัตรได้แก่ นายศรัณย์ พึ่งทองคำ สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม ชั้นปี 2 และนางสาวนิธิดา ประดับเชื้อ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปี 2 โดยมีอาจารย์จุมพล เพิ่มแสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการในครั้งนี้ โดยนางสาวจริยา ชูปัญญา ได้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 48 คน จาก 16 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม RPST YOURS & BIG CAMERA CAMP ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา 16 สถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ 8-11 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดนนทบุรี


จำนวนผู้อ่าน 1077 คน