ปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิต ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิต เพื่อวิพากษ์และประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม และนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของคณะและมหาวิทยาลัย โดยได้เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา รังสิรักษ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ร่วมประเมินหลักสูตรในครั้งนี้ และมีคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดังนี้ ผศ.ดร.ศศิมา เจริญกิจ,ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ และผศ.ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิต จัดประชุมเมื่อวันที่ 27 ธ.ค.59 ณ ห้องประชุม ARL 212 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 205 คน