ประชุมการปรับปรุงหลักสูตร
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ที่ผ่านมา ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารภาควิชา รวมถึงเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสม ก้าวทันสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการศึกษาอื่นได้ และที่สำคัญเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน โดยมี รองศาสตรจารย์ ดร.นิรัช สุดสังข์ เป็นประธานการประชุม


จำนวนผู้อ่าน 92 คน