นิสิตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ หัวข้อ "Unseen eye"
นางสาวขนิษฐา จุ้ยทรัพย์ นิสิตสาขาการออกแบบสื่อนวัตกรรมชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ หัวข้อ "Unseen eye" จัดโดย สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.59 โดยมีผลงาน ชื่อภาพ น้ำลดตอผุด "ในช่วงเวลาที่น้ำขึ้นเราก็จะเห็นแม่น้ำที่เต็มสวยงาน แต่เมื่อเวลาที่น้ำลด เราก็จะได้เห็นสิ่งที่แปลกและแตกต่างให้ความสวยงามพิเศษในอีกรูปแบบหนึ่ง"


จำนวนผู้อ่าน 472 คน