KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง และนิสิตได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 18 ส.ค.59 ณ ห้อง 43 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 428 คน