ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม และ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยประเมินประกันคุณภาพการศึกษา หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา, หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ,หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสื่อนวัตกรรมและหลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558


จำนวนผู้อ่าน 309 คน