โครงการปฏิบัติการออกแบบ "อีสานล้านนา 59" (ร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น 9 สถาบัน)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) จัดโครงการปฏิบัติการออกแบบ "อีสานล้านนา 59" เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 20 ปี จึงมีแนวคิดที่จะ “ปัดฝุ่นอีสานล้านนา 59” ขึ้นมาอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้ได้มีมหาวิทยาลัยทั้งหมด 9 สถาบัน ได้แก่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะศิลปกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, คณะศิลปะประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ,คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยได้จัดการอบรมหลักสูตรการออกแบบบริการ (Service Design) วิทยากรจาก TCDC และมีการจัด workshop แบ่งกลุ่มสำหรับปฏิบัติการโครงการออกแบบ ลงพื้นที่ตลาดเก่า 120 ปี เพื่อสำรวจสภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน (Exploration Phase) และในวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ได้มีการนำเสนอผลงานแก่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้นำชุมชนและประชาชนตลาดเก่าวังทอง และประชาชนทั่วไปในรูปแบบการทำประชาคม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการและสรุปผลปฏิบัติการออกแบบ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ ตลาดเก่า 120 ปี อ. วังทอง จ.พิษณุโลก


จำนวนผู้อ่าน 301 คน