ข่าวกิจกรรม
Bootstrap Slider
นิสิตได้รับรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต ของบริษัท นิธิบูรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นิสิต ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต ของบริษัท นิธิบูรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐนรี สุขเกษม ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ชื่อผลงาน พนักงานดีเด่น "บุญสุข" 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกรอนงค์ อยู่หลาย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ชื่อผลงาน ไก่จ๊ะ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธนภูมิ ทรงประดิษฐ์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ชื่อผลงาน เจ้าแก้ว 4.รางวัลชมเชย นางสาวณัฐริกา อาคม ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ชื่อผลงาน เจ้าขุนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และเข้ารับพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 เม.ย.59 ณ ห้องประชุม ARL 213 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 196 คน