นิสิตได้รับรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต ของบริษัท นิธิบูรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
นิสิต ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลการประกวดออกแบบมาสคอต ของบริษัท นิธิบูรณ์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้แก่ 1.รางวัลชนะเลิศ นางสาวณัฐนรี สุขเกษม ได้รับเงินรางวัล 8,000 บาท ชื่อผลงาน พนักงานดีเด่น "บุญสุข" 2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นางสาวกรอนงค์ อยู่หลาย ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท ชื่อผลงาน ไก่จ๊ะ 3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 นายธนภูมิ ทรงประดิษฐ์ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท ชื่อผลงาน เจ้าแก้ว 4.รางวัลชมเชย นางสาวณัฐริกา อาคม ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ชื่อผลงาน เจ้าขุนทรัพย์ โดยมี รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และเข้ารับพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 เม.ย.59 ณ ห้องประชุม ARL 213 ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 260 คน