นิสิตได้รับรางวัลที่ 3 การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ThaiStar Packaging Awards 2016
นางสาวชฎานาถ สุวรรณรัตน์ นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลที่3 ประเภทต้นแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง สำหรับสินค้าทั่วไป การประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ประจำปี 2559 ThaiStar Packaging Awards 2016 จัดโดย ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งมีผลงานส่งเข้าประกวดทุกประเภทรวมทั้งหมด 496 ผลงาน โดยมีผศ.ดรศุภรัก สุวรรณวัจน์ ดร.เจนยุทธ ศรีหิรัญ และอาจารย์พัชรวัฒน์ สุริยงค์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการประกวดดังกล่าว และเข้าพิธีมอบรางวัลเมื่อวันที่ 10 พ.ค.59


จำนวนผู้อ่าน 313 คน