บรรยายพิเศษหัวข้อ "Relationship between and interior in Professional practice"
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ "Relationship between and interior in Professional practice" โดยวิทยากร คุณเมษา นพคุณ Managing Director, Dot Line Plane Co., Ltd. เมื่อวันที่ 1 เม.ย.59 ณ ห้อง Slope ชั้น 3คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 118 คน