โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Building Information Modeling Workshop การออกแบบอาคารสูง และให้นิสิตนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบัน และวันที่ 11 มี.ค.59 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระราชวังจันทร์ พร้อมทั้งให้นิสิตร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Workshop ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 162 คน