ข่
าวและกิจกรรม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Bootstrap Slider
โครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อวันที่ 10 มี.ค.59 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการปฏิบัติการออกแบบสถาปัตยกรรม(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีการรับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง Building Information Modeling Workshop การออกแบบอาคารสูง และให้นิสิตนำเสนอผลงานของแต่ละสถาบัน และวันที่ 11 มี.ค.59 ทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุและพระราชวังจันทร์ พร้อมทั้งให้นิสิตร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Workshop ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 40 คน