บรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย"
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "สถาปัตยกรรมเพื่อการพักอาศัย" โดยวิทยากร ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย เมื่อวันที่ 18 ก.พ.59 ณ ห้อง Slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์


จำนวนผู้อ่าน 123 คน