ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2551
เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศ ประจำปี 2551 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนที่จะเข้าสู่การปฏิบัติงานวิชาชีพทั้งทางด้านสถาปัตยกรรม และการออกแบบ ซึ่งมีการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และมีการแนะนำวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรม และงานด้านศิลปะและการออกแบบ พร้อมกันนี้ได้แนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทให้แก่นิสิต


จำนวนผู้อ่าน 106 คน