นิทรรศการแสดงผลงานนิสิตปี 4 ฝึกงาน ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการ Next Station แสดงผลงานนิสิตปี 4 ฝึกงาน ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 31 ส.ค.- 4 ก.ย.58 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 267 คน