สัมมนาวิสัยทัศน์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโครงการสัมมนาวิสัยทัศน์คณะฯ โดยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาวิสัยทัศน์คณะฯ ขึ้นใหม่ "เป็นสถาบันการศึกษาแห่งการบูรณาการศิลปวิทยาการร่วมสมัย สู่การสร้างสรรค์และนวัตกรรมอันยั่งยืน" เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.58


จำนวนผู้อ่าน 221 คน