รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2557
ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2557 ชื่อวิทยานิพนธ์ การออกแบบอย่างยั่งยืนสำหรับโรงเรียนในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย และดร.สิริมาส เฮงรัศมี อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดี ประจำปี 2557 ชื่อวิทยานิพนธ์ แนวทางการประยุกต์ใช้ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนชานเมืองที่ยั่งยืนในประเทศไทย โดยเข้ารับรางวัลในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


จำนวนผู้อ่าน 110 คน