ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้ามอบนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
เมื่อวันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ 2552 ท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง เข้ามอบนโยบายและรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้บริหารและบุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งท่านอธิการบดีได้เน้นถึงการทำงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วย มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นมหาวิทยาลัยระดับแนวหน้าในกลุ่ม 10 อันดับแรก ของประเทศภายในปี พ.ศ. 2560 โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาด้านคุณภาพภายใต้กรอบนโยบาย 4 ด้านดังนี้ 1.พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีชื่อเสียงด้านการวิจัย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2.พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบและกระบวนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีขีดความสามารถตามความต้องการของแหล่งจ้างงานระดับแนวหน้าของประเทศ (demand-based competency) และได้รับค่าจ้างในอัตราจ้างที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย บัณฑิตของมหาวิทยาลัยนเรศวรต้องมีอัตตาลักษณ์ เก่งงาน เก่งคน เก่งคิด เก่งครองชีวิต และเก่งพิชิตปัญหา 3.พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวร ให้มีระบบความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์จากการประสานประโยชน์ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาและมหาวิทยาลัย 4.พัฒนามหาวิทยาลัยนเรศวรให้มีระบบการบริหารและการจัดการที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาล ที่ตรวจสอบได้ทุกระดับและทุกหน่วยงาน


จำนวนผู้อ่าน 102 คน