รองศาสตราจารย์ดร.นิรัช สุดสังข์ ได้รับการจดสิทธิบัตร ผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 48 ผลงาน
รองศาสตราจารย์ดร.นิรัช สุดสังข์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการทำวิจัย เรื่องการพัฒนาเครื่องจักสานไม้ไผ่เพื่อการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาไทย โดยผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์แผ่นลวดลายจักสาน ได้รับการจดสิทธิบัตร จำนวน 48 ผลงาน และได้นำลายจักรสารที่ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 8 ลาย นำไปใช้ประโยชน์เป็นกระปุกออมสิน โดย มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม “ออมวันละบาทร่วมสมทบทุนการจัดสร้างอุทยานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” เพื่อเชิญชวนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมหยอดกระปุกออมสิน “ออมวันละบาท” โดยสามารถซื้อกระปุกออมสินได้ที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ราคากระปุกละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จำนวนผู้อ่าน 265 คน