นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนิทรรศการผลงานนิสิต ที่จัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA)
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ส่งผลงานเข้าประกวดโครงการนิทรรศการผลงานนิสิต ที่จัดโดยสถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) โดยนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดผลงานทั้งสิ้น 4 ชิ้นงาน ได้แก่ 1. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์หัวโขนจำลอง ผลงานโดย นายไพฑูรย์ สระทองอิ่ม อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.นิรัช สุดสังข์ 2. เครื่องทำอาหารพลังงานแสงอาทิตย์ ผลงานโดยนางสาวชลธิชา ดิษสาคร นายรัตนมงคล ธูปแจ้ง นายนพดล วาดเอื้อยวงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา และอ.กรธิชา อุ่นไพร 3. การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้เพื่อบุคคลทั่วไปและผู้บกพร่องทางสายตาและกล้ามเนื้อมือผลงานโดยนางสาวนุตสุภา แก้วทุ่ง อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุภเดช หิมะมาน 4. การออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องครัวไม้ตาล กลุ่มกลึงไม้ตาล Palm wood ผลงานโดยนางสาวศิริรัตน์ สนิทราษฎร์อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ศุภเดช หิมะมาน


จำนวนผู้อ่าน 131 คน