โครงการชุมนุมความคิดประจำปี 2557 “If….ถ้าอนาคตกำหนดได้”
ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาสร้างความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 327 คน