KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ KM ภาควิชาสถาปัตยกรรม ขึ้น เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณาจารย์กับนิสิตภาควิชาสถาปัตยกรรม เพื่อร่วมกันพัฒนาคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ และก้าวทันกับประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ โถงโล่ง อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 355 คน