การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่ 5
การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ ของนิสิตชั้นปีที่5 ภาควิชาสถาปัตยกรรม โดยได้รับเกียรติจากคุณชวพงษ์ ชำนิประศาสน์ อดีตนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักงานสถาปนิกทวีธา และรศ.ธิติ เฮงรัศมี อดีตคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณาจารย์ในภาควิชาสถาปัตยกรรม เป็นผู้ประเมิณผลงาน


จำนวนผู้อ่าน 152 คน