อบรม เทคนิคการการออกแบบบ้าน เพื่อสภาวะน่าสบาย
ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดการเข้าร่วมอบรมเชิญปฏิบัติการ "เทคนิคการการออกแบบบ้าน เพื่อสภาวะน่าสบาย ครั้งที่ 2" ในวันที่ 7พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง slope ชั้น 3 ตึกคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยวิทยากร ผศ.ดร.วัชรินทร์ จินต์วุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับปรุงบ้านพักอาศัยของท่านให้อยู่เย็นสบาย ท่ามกลางอากาศที่ร้อนขึ้นทุกวัน


จำนวนผู้อ่าน 108 คน