นิทรรศการภาพถ่าย “สีสันแห่งบาหลี”
ด้วย ภาควิชาศิลปะและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดโครงการนิทรรศการภาพถ่าย “สีสันแห่งบาหลี” (Colours of bali) ในระหว่างวันที่ ๒-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิ์กษัตริย์ บริเวณ ชั้น ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างสร้างสรรค์และกระตุ้นให้นิสิตได้พัฒนาตนเองส่งเสริมพัฒนาการด้านศิลปะแก่นิสิต และจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะกรรม ทั้งนี้จัดให้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิ์กษัตริย์


จำนวนผู้อ่าน 108 คน