ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี ได้รับรางวัล “ Best Research Paper”
ดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ และ ดร.สิริมาศ เฮงรัศมี อาจารย์ประจำภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Annual International Conference on Architecture and Civil Engineering (ACE 2014) เมื่อวันที่ 24-25 มีนาคม 2557 ณ Conference Venue, Hotel Fort Canning, Singapore จากบทความ Hengasmee, S. and Chansomsak, S. (2014) Potential of Self-reliant Lifestyle for a Single Housing Development Project ซึ่งได้รับรางวัล “ Best Research Paper” จากจำนวนผลงานร่วมนำเสนอกว่า 60 ผลงาน จาก 32 ประเทศ โดยผลงานดังกล่าวเป็นผลงานวิจัย “ศักยภาพในการนำเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการพึ่งพาตนเองจากแนวเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ในกลุ่มอาคารบ้านจัดสรร” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2554 มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 130 คน