โครงการเทศกาลของขวัญและดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ และงานกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดโครงการเทศกาลของขวัญและดนตรี ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2557 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และทำความเข้าใจกับวิธีการนำเสนอผลงานรูปแบบต่างๆ เลือกสรรรูปแบบ วิธีการนำเสนอผลงานที่ตนเองสร้างขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมตามแนวทางมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมการออกร้านขายของนิสิต โดยนิสิตคิด และขายเป็นการส่งเสริมให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์


จำนวนผู้อ่าน 107 คน