นิสิตคณะสถาปัตยฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Mr & Miss Healthy Model 2014
ศูนย์อนามัยที่ 9 พิษณุโลก จัดการประกวด Mr. & Miss Healthy Model 2014 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม โครงการรณรงค์ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2557 ภายใต้ชื่องาน “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่... ” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อำเภอเมือง จังหวัด พิษณุโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนเยาวชนที่มีสุขภาพดีจากสถาบันการศึกษาต่างๆในจังหวัดพิษณุโลก รวม 44 คน สำหรับผลการประกวด Mr. Healthy Model 2014 รางวัลรองชนะเลิศอับดับที่ 1 ได้แก่ นายภรต อนันตวงศ์ นิสิต สาขาสถาปัตยกรรม นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และผลการประกวด Miss Healthy Model 2014 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวกนกพร ตันฑสันติกุล นิสิตสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 106 คน