นิสิต ได้รับรางวัล Popular Vote โครงการ ADDA Design Contest ครั้งที่6
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวกรกนก ดีปัญญา ได้รับรางวัล Popular Vote โครงการ ADDA Design Contest ครั้งที่6 ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยคณะกรรมการของโครงการได้ทำงานคัดเลือกจากผลงานกว่า 600 ชิ้นจากทั่วประเทศ และสรุปผลการตัดสินเหลือ 10 ผลงานสุดท้าย ณ ห้อง The Style Auditorium @ The Style by Toyota สยามสแคว์ซอย7 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ.ดร. นิรัช สุดสังข์ และนางสาวจรัญญา พหลเทพ ชื่อผลงาน FLY FLY ADDA Flight. Concept : จากโจทย์ “Tourist Sandals คู่เที่ยวสำหรับนักเดินทาง“ จึงได้ศึกษาเกี่ยวกับรองเท้าเดินทาง ทั้งรูปแบบของรองเท้า วัสดุในการผลิตรองเท้า รวมถึงพฤติกรรมในการสวมใส่รองเท้า ทำให้เกิด Idea ในการออกแบบ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจาก การเดินทางของผีเสื้อ โมนาร์ช ที่มีการอพยพตามฤดูกาล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรองเท้า คือ ความมีอิสระในการท่องเที่ยว มีสีสันสดใส โดดเด่นเฉพาะตัว โดยดึงเอาเอกลักษณ์ของรูปทรง ลวดลาย สีสัน ของผีเสื้อมาสร้างสรรค์ลงสู่รูปแบบของรองเท้า จนได้รูปแบบที่สมบูรณ์ ของรองเท้าลำลองสำหรับการท่องเที่ยว ครั้งนี้


จำนวนผู้อ่าน 125 คน