นิสิตสถาปัตยฯ ม.นเรศวร ชนะเลิศ ออกแบบปกหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง
ขอแสดงความยินดีกับ นายเดชา สุวรรณ์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบปกหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร สำหรับแนวคิดในการออกแบบปกหนังสือ ได้มาจากอัตลักษณ์ของเมืองสุโขทัย ได้แก่ ดอกบัวหลวงซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย เครื่องสังคโลก และโบราณสถานของจังหวัดสุโขทัย โดยพระราชวิมลเมธี เจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย วัดราชธาธรรม พระอารมหลวง ร่วมกับชมรมแสงส่องหล้า คุณหญิงสุภัทรา ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานชมรมแสงส่องหล้า จัดโครงการประกวดออกแบบปกหนังสือที่ระลึกในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถ วัดราษฏ์ศรัทธาธรรม พระอารามหลวง ตำบลศรีนครอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินและเพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักชาติ มีความศรัทธาตั้งมั่นต่อบวรพระพุทธศาสนาและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะผู้อ่านที่เป็นเยาวชนและประชาชนชาวไทยทุกคน


จำนวนผู้อ่าน 173 คน