นิสิตได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ THE SET FOUNDATION
เมื่อวันที่18 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา นางสาวอวยพร ระคราม นิสิตชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย ทันตแพทย์ ดร.อนุพันธ์ สิทธิโชคชัยวุฒิ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.นุชนาฏ ดีเจริญ และ ดร.ดำรงศักดิ์ เป๊กทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิารนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมทีมงาน ได้ให้การต้อนรับ มูลนิธิ THE SET FOUNDATION โดย Mr.Peter S. Robinson ได้มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 ให้กับนิสิต จำนวน 73 คน ณ ห้องสัมมนาเอกาทศรถ 210 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร


จำนวนผู้อ่าน 101 คน