นิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ใน “THE CROSS PROJECT Lecture’s Exhibition”
ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานของคณาจารย์ ใน “THE CROSS PROJECT Lecture’s Exhibition” เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีดร.สันต์ จันทร์สมศักดิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ภายในงานเป็นการจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ ในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อมีเดียร่วมสมัย และการออกแบบ ฝีมือคณาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ สาขาออกแบบสื่อนวัตกรรม และสาขาออกแบบทัศนศิลป์ ภาควิชาศิลปะและการออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน ๒๐ ท่าน กับผลงาน ๒๐ ชุด สะท้อนแนวคิดมุมมองต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน จินตนาการ และความรู้สึกนึกคิด


จำนวนผู้อ่าน 90 คน