โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง slope ชั้น 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างรู้ความเข้าใจให้แก่นิสิตในข้อมูลด้านการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 92 คน