โครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดโครงการ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง QS 2301 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตและผู้ปกครองของนิสิตใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และเพื่อให้นิสิตและผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิตและเปิดโอกาสให้นิสิตและผู้ปกครองได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกด้วย


จำนวนผู้อ่าน 101 คน